Regulamin Schroniska

I. WARUNKI OGÓLNE
1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Głownie, przy ul. Piaskowej 39, dalej zwane Schroniskiem, jest jednostką Gminy-Miasta Głowna.
2. Zarządzaniem Schroniska zajmuje się Miejski Zakład Komunalny w Głownie, mający swoją siedzibę pod adresem: 95-015 Głowno, ul. Dworska 3.
3. Schronisko jest zlokalizowane w Głownie przy ul. Piaskowej 39, 95-015 Głowno.
4. Schronisko jest czynne w dni robocze w godzinach 7.00-15.00
5. Schronisko przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00, oraz w soboty i niedziele w godzinach 9.00-13.00. Poza wskazanymi godzinami Interesanci są przyjmowani w miarę możliwości po uprzednim kontakcie pod wskazany przez Stowarzyszenie Arkadia numer.
6. Do Schroniska są przyjmowane zwierzęta bezdomne (psy i koty) zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 16 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 158 poz. 1657).
7. Schronisko działa zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn.23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158 poz. 1657).
8. Wszyscy pracownicy Schroniska dbają o zachowanie zasad humanitarnego traktowania zwierząt przebywających w Schronisku.
9. Na terenie schroniska zabrania się w szczególności:
– spożywania alkoholu,
– palenia papierosów,
– wstępu osobom nietrzeźwym,
– drażnienia zwierząt,
– zbliżania się do zwierząt bez asysty lub zezwolenia uprawnionego pracownika Schroniska,
– otwierania furtek wybiegów, wkładania rąk przez ogrodzenie wybiegów,
– wprowadzania swoich zwierząt bez zezwolenia pracownika Schroniska,
– karmienia zwierząt bez zezwolenia pracownika Schroniska.
10. Wnioski i skargi w sprawie funkcjonowania Schroniska przyjmuje Dyrektor MZK w Głownie, ul. Dworska 3, tel. 42 719 10 35 w dniach roboczych w godzinach 8.00-14.00 oraz Urząd Miejski w Głownie ul. Młynarska 15, tel. 42 719 11 51.

II. PODSTAWOWE CELE I ZADANIA SCHRONISKA
1. Zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku właściwych warunków bytowania, zgodnych z ich podstawowymi potrzebami oraz właściwej opieki weterynaryjnej.
2. Przeprowadzanie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Głowna, umieszczanie ich w Schronisku.
3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku.
4. Przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym podjęciem opieki nad nimi i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe.
5. Prowadzenie ewidencji zwierząt przebywających w Schronisku oraz ewidencji zwierząt przekazanych do adopcji.
6. Współdziałanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zwalczaniu wścieklizny i innych zakaźnych chorób zwierzęcych.
7. Współdziałanie z Urzędem Miejskim w Głownie oraz organizacjami społecznymi w działaniach mających na celu kształtowanie świadomości mieszkańców Miasta Głowna w zakresie odpowiedzialnego stosunku do zwierząt i należytego wypełniania obowiązków przez właścicieli zwierząt.
8. Zapewnienie właściwej opieki lekarsko-weterynaryjnej.
III. ZASADY PRZYJMOWANIA ZWIERZĄT DO SCHRONISKA
1. Do Schroniska przyjmowane są bezdomne i bezpańskie zwierzęta z terenu Miasta Głowna.
2. Schronisko nie przyjmuje zwierząt od ich właścicieli i nie prowadzi działalności hotelowej na swoim terenie.
3. Do schroniska nie są przyjmowane zwierzęta, które okaleczyły człowieka lub, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są zarażone wścieklizną. W takim przypadku Schronisko niezwłocznie powiadamia Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z Dz. U. 205.13.103.
4. Zwierzęta przyjmowane są do schroniska przez osoby do tego uprawnione przez Dyrektora MZK lub przez Lekarza Weterynarii w dni powszednie do godz. 15.00.
5. Wszystkie zwierzęta przyjmowane do Schroniska wprowadzane są do ewidencji zawierającej dane dotyczące zwierzęcia, w szczególności: daty przyjęcia, nr karty, gatunku i płci, maści, wieku, terminu kwarantanny, szczepień, identyfikacji, adopcji, zdarzeń losowych.
6. Oględzin nowo przybyłego zwierzęcia dokonuje lekarz weterynarii.
7. Zwierzęta przyjmowane do Schroniska zostają poddane 15-dniowej kwarantannie w wyznaczonych do tego i odpowiednio oznaczonych boksach. Zwierzęta chore umieszczane są w osobnych boksach.

IV. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI W SCHRONISKU
1. Czas kwarantanny w schronisku wyznacza lekarz weterynarii, w innym wypadku okres kwarantanny wynosi 15 dni.
2. W celu zachowania w Schronisku należytych warunków higienicznych należy: na bieżąco usuwać nieczystości, utrzymywać budynki, wybiegi, obejścia w czystości, odpowiednio wietrzyć i ogrzewać pomieszczenia zamknięte dla zwierząt chorych, szczeniąt oraz przetrzymywanych w izolatkach.
3. Zwierzęta przebywające w Schronisku będą poddawane zbiegom sterylizacji lub kastracji.
4. Należy stosować przyjęte procedury DDD – dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji.

V. WYDAWANIE ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA
1. Zwierzęta przebywające w schronisku mogą zostać wydane nowym właścicielom po przebyciu kwarantanny.
2. Zwierzę może być wydane nowym właścicielom po uprzednim szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz zbadaniu przez lekarza weterynarii.
3. Właściciele zwierząt, które trafiły do Schroniska, mają prawo je odebrać po udowodnieniu swojej własności i uregulowaniu kosztów pobytu zwierzęcia w Schronisku. W szczególnej sytuacji Zarządca może podjąć decyzję o zwolnieniu właściciela z kosztów utrzymania zwierzęcia w Schronisku. Jeżeli właściciel zwierzęcia, które trafiło do schroniska, nie zgłosi się w terminie 15 dni od dnia przyjęcia zwierzęcia do Schroniska, może ono być wydane nowemu właścicielowi. Dane nowego właściciela nie mogą być ujawnione.
4. Każda osoba odbierająca zwierzę ze Schroniska zobowiązana jest do:
• Obejrzenia zwierzęcia i zapoznania się z informacjami o nim przekazanymi przez pracownika Schroniska,
• Posiadania odpowiednich przyborów potrzebnych do zabrania zwierzęcia – szelek, obroży, smyczy itp.
• Podpisania umowy adopcyjnej.
5. Osoby adoptujące zwierzę ze Schroniska oraz właściciele odbierający własne zwierzę zobowiązani są do podania danych osobowych oraz wypełnienie kwestionariusza adopcyjnego.
6. Osoby uprawnione do wydawania zwierząt odnotowują w rejestrze zwierząt dane osobowe i nr dowodu osobistego lub prawo jazdy osoby zabierającej zwierzę, które to dane potwierdzają własnoręcznym podpisem oraz wydają dokument za pobraną opłatę wg obowiązującego cennika.
7. Zasady wydawania zwierząt są wywieszone w Schronisku.
8. Zarządca Schroniska może podjąć decyzję o odstąpieniu od kosztów pobrania w przypadku adopcji zwierzęcia.
9. Schronisko we współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi może prowadzić kontrolę warunków, w jakich adoptowane zwierzę przebywa i udziela ewentualnych wskazówek nowemu właścicielowi.
10. Schronisko nie wydaje:
• Zwierząt osobom, które nie ukończyły 18 lat,
• Zwierząt osobom nietrzeźwym lub pozostających w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych używek,
• Zwierząt osobom podejrzanym o handel i spekulacje zwierzętami,
• Zwierząt chorych z wyjątkiem, gdy zgłasza się właściciel takiego zwierzęcia,
• Szczeniąt przed ukończeniem 8 tygodnia życia,
• Szczennych suk i kotnych kotek
VI. EUTANAZJA ZWIERZĄT
1. Decyzję o eutanazji zwierząt podejmuje Lekarz weterynarii w porozumieniu z Kierownikiem Schroniska.
2. Eutanazja może być dokonywana wyłącznie przez lekarza weterynarii zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r.
3. Fakt i przyczyna eutanazji muszą być odnotowane w rejestrze zwierząt.
4. Eutanazja jest dokonywana w Schronisku.
VII. OPŁATY I CENY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SCHRONISKO
1. O wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Schronisko decyduje Rada Miejska w Głownie.
2. Za dokonywane w Schronisku wpłaty wydawane są pokwitowania.
3. Wpłaty za usługi świadczone przez Schronisko stanowią dochód Gminy Miasta Głowno, która finansuje utrzymanie Schroniska.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Schronisko dla zwierząt jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Głowna zarządzaną przez Miejski Zakład Komunalny w Głownie.
2. Schronisko podlega nadzorowi i kontroli przez upoważnione organy i jednostki nadrzędne.
3. Za przestrzeganie niniejszego regulaminu odpowiedzialność ponosi Dyrektor MZK w Głownie.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia podpisania.